18 de juliol de 2019

Convocatòria d’ajudes del “Programa Reina Letizia para la Inclusión”

Us fem arribar informació sobre el Programa Reina Letizia para la Inclusión, un programa d’ajudes per a estudiants amb discapacitat a partir de 16 anys elaborat per Real Patronato sobre Discapacidad, en col·laboració amb Fundación ONCE.

El programa està destinat a:

  • Persones físiques amb nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya
  • Edat igual o superior als 16 anys
  • Amb discapacitat igual o superior 33% o situacions assimilades. 

S’han establert sis modalitats d’ajudes: 

  1. Ajudes per a l’assistència tècnica i personal de suport per a la formació i la millora de les condicions educatives: tenir necessitats de suport per a la inserció laboral; tenir discapacitat intel·lectual o discapacitat amb trastorns del desenvolupament i iniciar o continuar estudis en la universitat o en algun centre educatiu o formatiu reconegut oficialment, o que estiguin iniciant una primera experiència laboral en règim de pràctiques o beques.
  2. Ajudes per a estudis de postgrau i màster: estar matriculats o preinscrits en estudis de màster oficial o curs de postgrau oficial.
  3. Ajudes per a mobilitat internacional: estar matriculats o preinscrits en estudis de grau o formació professional de grau superior, màster o curs de postgrau oficial.
  4. Ajudes per a mobilitat nacional: ser estudiants de grau o equivalent i/o alumnes/as de màster i/o postgraus oficials, en centres la seu dels quals no coincideixi amb el lloc de residència originari.
  5. Ajudes per al doctorat: graduats universitaris/as en possessió de màster o titulació equivalent.
  6. Ajudes per a la carrera docent o investigadora: doctors amb un projecte investigador per a desenvolupar una carrera docent superior o investigadora.

La data final per a la presentació de sol·licituds és el 5 d’agost, que haurà de realitzar-se de manera telemàtica a través del portal electrònic del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el següent enllaç:

 https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tip o=listarxOrgano&id=EA0022231

Seleccionar “PROGRAMA REINA LETIZIA PARA LA INCLUSIÓN” Código SIA 687850.

O també enviant la sol·licitud emplenada amb la documentació requerida a: Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad. Calle Serrano, 140. 28006 Madrid.

El model de sol·licitud està accessible per internet a l’adreça www.rpdiscapacidad.gob.es o en la seu electrònica del del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a l’adreça https://sede.mscbs.gob.es/ 

Els interessats que tinguin dubtes o preguntes podran dirigir-se als telèfons Fundación ONCE

Dirección de Programas de Universidades y Talento Joven: 91 506 89 45 y 91 506 89 46

[Extracte de la Resolució de 31 de maig de 2019 de la Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad per la qual es convoquen les ajudes del «Programa Reina Letizia para la Inclusión»]. PDF (BOE-B-2019-30074 – 2 págs. – 175 KB)